Maatwerk

Bij PAGRO wordt maatwerk geleverd, wat betekent dat we een ruim aanbod hebben en snel kunnen inspelen op de actualiteit. De relatie met onze clientjes is een belangrijk uitgangspunt en hen wordt ook regelmatig gevraagd hoe een sessie is beleefd. Een behandelingssessie duurt in de regel 45 minuten.

School gerelateerde problematiek

PAGRO biedt o.a. hulp aan kinderen met problemen met aandachtsregulatie en bij tekorten in organisatie- en planningsvaardigheden. Onderzoek maakt altijd deel uit van het traject om goed aan te sluiten bij de actuele behoefte van het kind of de jongere. Kinderen die adequate studievaardigheden missen kunnen gedurende een periode hierbij worden ondersteund. Expertise is hiertoe bij PAGRO aanwezig.

Cogmed RM is een software programma dat thuis kan worden gevolgd. Het maakt gebruik van verschillende oefeningen over een periode van vijf weken om het werkgeheugen te trainen in 25 trainingssessies. De training is cumulatief en past zich aan op het kind op een manier dat het niveau nooit te hoog komt te liggen. Wanneer het kind vooruitgang boekt, past het programma zich automatisch hierop aan en wordt het niveau wat moeilijker. Een groot deel van de training bestaat uit het steeds opnieuw herhalen van verschillende opeenvolgingen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot verveeldheid en daarom is het nodig dat het kind vóór en tijdens de training wordt gemotiveerd door een trainingshulp.

Zelfbeeld problematiek

Hierbij staat acceptatie en leren leven met je ‘handicap’ centraal. Het bestaat uit psycho-educatie, waarin informatie wordt gegeven over de stoornis en begeleiding wordt geboden met betrekking tot het functioneren van de cliënt. Voor kinderen met autisme wordt gebruik gemaakt van de methode: ”Ik ben Speciaal”. Ook EMDR is geschikt voor de aanpak van zelfbeeld problematiek wanneer deze wordt veroorzaakt door (kern) overtuigingen.

Gedragsproblematiek

Bij probleemgedrag gaat het om een goede samenwerking tussen kind, ouders en school. Programma’s waarmee wordt gewerkt is STOP en DENK en ZELFCONTROLE. Het programma zelfcontrole is gericht op het verbeteren van het gedrag van kinderen die regels overtreden, ruzie maken, impulsief gedrag vertonen. Sommige kinderen reageren vaak anders op hun omgeving omdat ze sociale informatie anders interpreteren of vervormen. Bij het jonge kind kan spel deel uitmaken van de behandeling

Sociale vaardigheden

TOM-training: het (autistiforme) kind wordt in een aantal sessies vaardigheden aangeleerd m.b.t. het herkennen van emoties en het leren onderscheiden van eigen gedachten en gevoelens en die van anderen. Dit gebeurt op individuele basis.

Korte Oplossingsgerichte Therapie

Korte Oplossingsgerichte Therapie betekent niet dat de therapeut met snelle oplossingen op de proppen komt. De therapeut richt zich op de vaardigheden van de cliënt en probeert te ontdekken ‘wat er werkt’ in een bepaalde situatie. In kleine stappen wordt naar haalbare doelen gewerkt.

Angstklachten / Depressie

EMDR: Als de angst trauma gerelateerd is, dus het gevolg is van een nare ervaring, is EMDR een goede methodiek om deze angst te reduceren/neutraliseren. Ook fobische klachten kunnen goed worden behandeld mate EMDR.

CGT: cognitief therapeutische technieken maken vaak deel uit van de behandeling.

Het Vrienden programma of Denken Durven Doen zijn geprotocolleerde programma’s bij angst en depressie.